KNOWLEDGE

"หุน" หน่วยการวัดที่นิยมใช้

"หุน" หน่วยการวัดที่นิยมใช้

ในการวัดความยาวของ ท่อ เหล็ก น็อต สกรู ดอกสว่าน สายยาง หรือ อุปกรณ์ต่างๆ นอกจากจะนับด้วย หน่วยการนับแบบ นิ้ว มิลลิเมตร หรือ เซ็นติเมตร แล้วนั้น ยังมีอีกหน่วยการนับ ที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่หลาย คือ "หุน" นั่นเอง

โดยที่ 1 นิ้ว จะเท่ากับ 8 หุน
ซึ่งโดยทั่วๆไปเราจะไม่นิยมเรียกว่า 8 หุน แต่จะเรียก 1 นิ้วแทน